Szczegóły aktualności

Program Demokracja w Działaniu

Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje, które zajmują się ochroną praw człowieka i równości wszystkich obywateli, przeciwdziałają dyskryminacji, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa - do składania wniosków o wsparcie swoich działań. W 2018 roku wnioski można składać w terminie do: 15 stycznia - 15 lutego i 16 sierpnia - 16 września.

Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.

W latach 2010-2013 w programie wspieraliśmy działania dotyczące: zwiększenia udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym, nadzorowania funkcjonowania instytucji publicznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych. Ta tematyka była również obecna w prowadzonym przez nas w latach 2013-2016 programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym ze środków Europejskiego Obszary Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). Od 2016 roku oferujemy wsparcie organizacjom zajmującym się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz.

Dotacje instytucjonalne

Dotacje dla organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

W 2018 roku wnioski można składać w terminie do: 15 lutego i 15 września.

Na co można przeznaczyć dotację
Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Zachęcamy, aby składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność. 

Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na kwestie dotyczące:
poprawy komunikacji: efektywne przedstawianie misji, wartości i osiągnięć organizacji, poszerzenie zasięgu jej oddziaływania, poprawienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych treści i korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji itp.;

  • zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym: otwarcie organizacji na ludzi z jej otoczenia i ich potrzeby, zbieranie opinii i informacji, prowadzenie działań integracyjnych i pomocowych, reprezentowanie racji i interesów społeczności;
  • budowania grona sojuszników: tworzenie środowiska osób popierających  misję i wartości organizacji, gotowych wspierać  jej działania na różne sposoby; włączanie ich w pracę organizacji;
  • pozyskiwania nowych źródeł finansowania od prywatnych darczyńców (indywidualnych i biznesowych), budowanie bazy osób i instytucji regularnie wspierających działania organizacji.

Z dotacji można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

W jakiej wysokości i na jaki okres można otrzymać dotację
Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł.
Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań, nie może być jednak dłuższy niż 24 miesiące.

Udostępnij ten artykuł